Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, elokované triedy materskej školy, Jeséniova 61, Bratislava 

 
Naša materská škola (MŠ) sa nachádza v blízkosti lesoparku v krásnom prírodnom prostredí.
Prevádzka je v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 17,00 hod.
V MŠ je šesť vekovo zmiešaných tried (heterogénnych tried), v ktorých sú deti od 3 do 6 rokov. MŠ je zameraná na rozvoj pohybovej, jazykovo-literárnej gramotnosti, oboznamovanie s anglickým a nemeckým jazykom. 
V každej triede pracujú dve učiteľky, ktoré sa striedajú v dvoch zmenách.
 
Trieda A – JEŽKOVIA, ich maskotom je JEŽKO
Trieda B – VEVERIČKY, ich maskotom je VEVERIČKA.
Trieda C – LIENKY, ich maskotom je LIENKA.
Trieda D – ŽABKY, ich maskotom je ŽABKA.
Trieda E - MACKOVIA, ich maskotom je MACKO.
Trieda F - VČIELKY, ich maskotom je VČIELKA.
 
Záhrada MŠ je veľká trávnatá plocha aj so svahovitým terénom, ktorý využívame na zimné radovánky, s množstvom rôznych stromov a drevín, poskytujúcich chládok pre deti v letných dňoch. V záhrade sú hojdačky, pieskovisko, preliezačky, lezecká stena, vonkajšie "Človeče nahnevaj sa" a rôzne námetové hracie prvky. Spevnené plochy využívame na hry s dopravnými prostriedkami, na pohybové aktivity, kreslenie kriedou, atď. 
V jesennom a zimnom období deti trávia vonku približne dve hodiny denne. V jarnom a letnom období plánujeme činnosti s deťmi tak, aby vonku trávili väčšinu dňa. 
 
Náplň našej výchovnovzdelávacej práce vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program je motivovaný rozprávkami o slimákovi Maťovi a škriatkovi Klinčekovi, ktoré sú úzko späté s aktuálnym ročným obdobím. 
 
Počas roka kolektív MŠ organizuje pre všetky triedy:
    - Fašiangový karneval 
    - Divadelné predstavenia
    - Stavanie Mája
    - Rozlúčka s predškolákmi
    - Hľadanie pokladu na Kamzíku
    - sezónne športové aktivity
  
Akcie spolu s rodičmi, a to:
            - Slávnosť Svetlonosov
            - Vianoce v záhrade
            - Vítanie Jari
            - Juniáles
            - Jesenná a jarná brigáda na úpravu záhrady
              a iné
 
Oboznamovanie s cudzími jazykmi (anglický, nemecký) organizujeme v spolupráci s kmeňovými učiteľkami MŠ.
Celoročné športové aktivity organizujeme v spoluprácu s Jumping Joe a Gymnatthlon (www.jumpingjoe.sk a www.gymnathlon.sk).
 
Našim prvoradým cieľom je, aby deti boli plnohodnotne pripravené na povinnú školskú dochádzku.
Snahou celého kolektívu MŠ je, aby sa deti počas pobytu v MŠ cítili šťastne a bezpečne.

                                                                                                                                                                   S našou základnou školou máme spoločný názov: „Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody“. 

Do materskej školy sa k novému školskému roku prijímajú deti zo spádovej oblasti (zverejnené na MÚ BANM) v mesiaci máj, bližšie informácir sú zverejnené vopred na bráne MŠ a na tejtio stránke. Počas roka sa prijímajú deti len v prípade, že sa uvoľní miesto.

Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903