Dôležité informácie

• Prevádzka MŠ je od 7,00 hod. do 17,00 hod.
• Príchod detí do MŠ je do 8,00 hod.
Z bezpečnostných dôvodov sa MŠ zamyká:
- od  8,00 hod. do 12,00 hod.
- od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Učiteľky počas priamej práce s deťmi nesmú odchádzať od detí, iba na vlastné riziko.
• Všetko, čo majú deti oblečené na sebe, musí byť podpísané, aj náhradné veci, .
• Hračky /len bezpečné/ nosia deti do MŠ na vlastné riziko, učiteľky ich nehľadajú. Imitácie zbraní, malé hračky a hračky pozostávajúce z malých
častí, sú pre deti nebezpečné a do materskej školy nepatria.
• Dieťa treba odhlásiť v prípade neprítomnosti ráno do 8,00 hod. aj s udaním dôvodu neprítomnosti. Inak nebude odrátaná úhrada za stravu za
neodhlásené obdobie neprítomnosti dieťaťa.
Odhlasovať sa dá osobne, prostredníctvom SMS na t.č. 02/547716350904 830 903, mailom na adresu odhlasovanie.ms@gmail.com.
• Všetky platby treba uhrádzať v stanovenom termíne a na účet tomu určený, inak môže byť dieťa podľa školského poriadku vyradené z MŠ.
Doklad o zaplatení treba odovzdať triednej učiteľke
• Po neprítomnosti dieťaťa, po príchode do MŠ, treba vypísať vždy potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je k dispozícii v priestoroch chodby v MŠ v každej budove.
• Rodič je povinný informovať učiteľku o všetkých ochoreniach, úrazoch, zdravotných problémoch, alergiách / hlavne na potraviny/ svojho dieťaťa.
Oblečenie dieťaťa má byť pohodlné, najlepšie na gumu, aby dieťa zvládlo sebaobslužné návyky bez pomoci dospelého. Papuče dieťaťa majú byť bezpečné. Na pobyt vonku je vhodná bezpečná športová obuv. V edukačného procesu chodia deti aj na vychádzky do lesa, preto je potrebné vždy primerané oblečenie a obuv k počasiu.
Deti nesmú do materskej školy nosiť cukríky, žuvačky a ine potraviny a nápoje z dôvodu ochrany ich zdravia a života. 
V priestoroch MŠ je zakázané konzumovať akékoľvek potraviny mimo jedál podávaných v jedálni MŠ.

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903