AKTUALITY

Podávanie žiadostí do materskej školy

V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole 308/2009 Z.z. o materskej škole sa 

žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do elokovaných tried materskej školy Jeséniova 61, Bratislava pre školský rok 2019/2020 prijímajú od 08.04.2019 do 17.04.2019

Pri prijímaní detí sa postupuje podľa nasledujúcich kritérií a podmienok:

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa 

  • - od troch do šiestich rokov jeho veku,
  • - deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.08.2019, 
  • - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,  
  • - deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Pri zvýšenom záujme o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia deti, ktoré dovŕšili tri roky k 31.8.2019.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do elokovaných tried materskej školy si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v materskej škole alebo na webovej stránke školy mskoliba.com.

Na žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní dieťaťa. Po jej vyplnení a podpísaní oboma zákonnými zástupcami dieťaťa, predmetnú žiadosť aj s jej  kópiou odovzdá zákonný zástupca dieťaťa v sídle materskej školy na zaevidovanie. Potvrdenie o prijatí žiadosti s dátumom a podpisom zamestnanca, ktorý žiadosť prijal, dostane zákonný zástupca na kópii žiadosti.

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903