AKTUALITY

V súčasnej dobe sú podmienky na prevádzku MŠ podmienené aktuálnou epidemiologickou situáciou.

Od rodičov požadujeme:

 • Vypísané vyhlásenie o bezinfekčnosti pre dieťa a rodičov (tlačivo 11a alebo 11c).
 • Platný test oboch rodičov s negatívnym výsledkom nie starším ako sedem dní na nahliadnutie z mobilného telefónu (foto oboch testov) okrem platných výnimiek.
 • Sprevádzajúca osoba dieťaťa prichádzajúceho  alebo odchádzajúceho do a z MŠ môže vstúpiť do areálu MŠ len s testom s negatívnym výsledkom, nie starším ako sedem dní alebo s platnou výnimkou (vek nad 65 rokov a iné).
 • Dieťa bude počas celého pobytu v MŠ nosiť rúško s tým, že každé 2 – 3 hodiny si ho musí vymeniť za čisté a použité odložiť do igelitového vrecka, v ktorom bolo predtým čisté rúško (počet rúšok v ruksaku bude podľa dĺžky pobytu v MŠ, každé vo vlastnom vrecku najmenej 3 ks).
 • Náhradné veci a rúška si bude dieťa denne prinášať a odnášať  v malom ruksaku

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa podávajú v čase určenom zriaďovateľom v období od 03.05.2021 do 14.05.2021

Prijímanie žiadostí do materskej školy

V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov  

sa prijímajú žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

v materskej škole v školskom roku 2021/2022

v období od 03.05. do 14.05.2021

do elokovaných tried materskej školy,

Jeséniova 61, Bratislava.

 • Podmienky prijatia:

Zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (ďalej MŠ):

 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a MŠ je spádová;
 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku;
 • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

Podľa § 59a školského zákona je riaditeľ povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo obce môžu plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj mimo obce. Riaditeľ ich prednostne príjme, ak má voľné miesto. Spádová materská škola je v obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt.

Ostatné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ:

Do MŠ prijímame prednostne dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku;
 • ktoré má súrodenca v materskej škole;
 • ktoré má trvalé bydlisko v spádovej oblasti materskej školy;
 • ktoré dovŕši  tri roky k 31.8.2021

Pre deti, ktoré už navštevujú materskú školu sa nová žiadosť nepodáva, na povinné predprimárne vzdelávanie deti prechádzajú automaticky.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (ďalej Žiadosť) nájde zákonný zástupca na webovom sídle školy: https: www.mskoliba.com, www.zsjeseniovaba.edu.sk.

K žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o povinnom očkovaní dieťaťa, ktoré doručíte poštou alebo osobne.

 • Spôsob podania žiadosti:
 • elektronickou poštou emailom (bude treba doložiť originál lekárskeho potvrdenia);
 • poštou;
 • Termín prijímanie žiadostí v MŠ:

V MČ Nové Mesto Bratislava budú prijímané žiadosti do MŠ od 3.mája do 14.mája 2021.

Odporúčame sledovať webovú stránku školy, na ktorej nájdete tlačivo                                                                           

 

V Bratislave, 15.03.2021                                                                       Ing. Zuzana Salíniová

                                                                                                            riaditeľka školy

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903