AKTUALITY

Materská škola je momentálne zatvorená rozhodnutím ministerstva školstva z dôvodu prevencie pred šírením vírusu COVID 19.
 

Podávanie žiadostí do materskej školy

V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole 308/2009 Z.z. o materskej škole sa prijímajú

žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy na školský rok  2020/21 

 04.05.2020 - 15.05.2020

Pri prijímaní detí sa postupuje podľa nasledujúcich kritérií a podmienok:

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa: 

- od troch do šiestich rokov jeho veku, 

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy boli schválené na pedagogickej rade takto:

 

Pri zvýšenom záujme o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia deti, ktoré: 

1. dovŕšili tri roky k 31.8.2020;

2. majú trvalé bydlisko v školskom obvod ZŠ s MŠ Jeséniova 54, Bratislava.

Na žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní dieťaťa. Po jej vyplnení zákonný zástupca podpísanú (obidvaja zákonní zástupcovia) žiadosť aj s jej  kópiou odovzdá v sídle MŠ na zaevidovanie. Potvrdenie o prijatí žiadosti s dátumom a podpisom zamestnanca, ktorý žiadosť prijal, dostane zákonný zástupca na kópii žiadosti.

Žiadosti budú prijímané v čase prevádzky MŠ od 7,00 do 9,00 a od 13,00 do 17,00 od 04.05. až 15.05.2020.      

 

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903