AKTUALITY

Materská škola nedisponuje do konca školského roka 2021/2022 žiadnym voľným miestom pre deti vo veku 3 - 6 rokov.

Prijímanie žiadostí do materskej školy

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa podávajú v čase určenom zriaďovateľom v období od 02.05.2022 do 06.05.2022 v materskej škole

 

V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov  

sa prijímajú žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

v materskej škole v školskom roku 2022/2023

v období od 02.05. do 06.05.2022

do elokovaných tried materskej školy,

Jeséniova 61, Bratislava.

  • Podmienky prijatia:

Zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (ďalej MŠ):

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a MŠ je spádová;
  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku;

Podľa § 59a školského zákona je riaditeľ povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo obce môžu plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj mimo obce. Riaditeľ ich prednostne príjme, ak má voľné miesto. Spádová materská škola je v obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt.

Ostatné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ:

Do MŠ prijímame prednostne dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku;
  • ktoré má trvalé bydlisko v spádovej oblasti materskej školy;
  • ktoré dovŕši  tri roky k 31.8.2022

Pre deti, ktoré už navštevujú materskú školu sa nová žiadosť nepodáva, na povinné predprimárne vzdelávanie deti prechádzajú automaticky.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (ďalej Žiadosť) nájde zákonný zástupca na webovom sídle školy: https: www.mskoliba.com, www.zsjeseniovaba.edu.sk.

K žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o povinnom očkovaní dieťaťa, ktoré doručíte poštou alebo osobne.

  • Spôsob podania žiadosti:
  • osobne,
  • poštou;
  • Termín prijímanie žiadostí v MŠ:

V MČ Nové Mesto Bratislava budú prijímané žiadosti do MŠ od 2.mája do 6.mája 2022 v mieste materskej školy.

 

 

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903