AKTUALITY

Materská škola je momentálne zatvorená rozhodnutím ministerstva školstva z dôvodu prevencie pred šírením vírusu COVID 19.
 

Podávanie žiadostí do materskej školy

V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole 308/2009 Z.z. o materskej škole sa prijímajú

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy na školský rok 2020/21 sa podávajú 

od 30.04. do 31.05.2020

  • elektronickou prihláškou
  • zaslaním mailom
  • zaslaním poštou

 

Pri prijímaní detí sa postupuje podľa nasledujúcich kritérií a podmienok:

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa: 

- od troch do šiestich rokov jeho veku, 

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy boli schválené na pedagogickej rade takto:

 

Pri zvýšenom záujme o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia deti, ktoré: 

1. dovŕšili tri roky k 31.8.2020;

2. majú trvalé bydlisko v školskom obvod ZŠ s MŠ Jeséniova 54, Bratislava.

 


 


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903